SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Szpitala i/lub Polikliniki,
udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalkarowa.pl;
2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Magdalena Gałczyńska adres e-mail: rzecznikprasowy@szpitalkarowa.pl, ul. Karowa 2, p. 13, 00-315 Warszawa, tel. (22) 59 66 418
Informację wprowadziła: Magdalena Gałczyńska
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/07/27 13:07:36
Redaktor: Administrator