SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ - ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

DYREKTOR Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) z póź. zm. z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1957).

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

2. Dokumenty, (wyłącznie w zaklejonej kopercie) o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko …” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)na adres

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 00-315 Warszawa

3. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów upływa w dniu 20 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że:

rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Warszawa ul. Żelazna 59 VII piętro .

materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, tel. 22 59 66 134

O terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Magdalena Gałczyńska adres e-mail: rzecznikprasowy@szpitalkarowa.pl, ul. Karowa 2, p. 13, 00-315 Warszawa, tel. (22) 59 66 418
Informację wprowadziła: Magdalena Gałczyńska
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/04/05 10:29:25
Redaktor: Administrator