SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Kopiowanie dokumentów - kart ambulatoryjnych oraz historii chorób szpitalnych

Informacja o zasadach kopiowania i wysokości pobierania opłat za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej

1. Pacjentka lub osoba upoważniona składa na piśmie podanie do Samodzielnej Sekcji Statystyki Medycznej o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej z pobytu w Szpitalu lub leczenia ambulatoryjnego w Specjalistycznej Poliklinice. Kopia dokumentacji medycznej jest wykonywana również na prośbę przesłaną pocztą elektroniczną na adres statystyka@poczta.szpitalkarowa.pl - odbiór wykonanej kopii dokumentacji jest osobisty lub przez osobę upoważnioną przez pacjentkę. Formularz podania jest udostępniony na stronie www.szpitalkarowa.pl, w zakładce Do naszych Pacjentów, w Zasadach Kopiowania Dokumentów Medycznych.

2. Podanie o dokumentację ze Specjalistycznej Polikliniki odbierane jest przez rejestratorkę Specjalistycznej Polikliniki w celu skopiowania dokumentacji medycznej pacjentki.

3. Każda odbitka musi być ostemplowana pieczątką o treści "Za zgodność z oryginałem".

4. Przed przekazaniem kopii dokumentacji medycznej do zatwierdzenia do wydania, Kierownik Kliniki lub Kierownik Specjalistycznej Polikliniki na podaniu pacjentki potwierdza wiarygodność kopii z oryginałem.

5. Kopia dokumentacji medycznej przed wydaniem pacjentce lub osobie upoważnionej musi być zatwierdzona przez z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa.

6. Kalkulację kosztu kopiowania dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości kopii x koszt odbitki.

7. Pacjentka lub upoważniona przez nią osoba uiszcza wyliczoną kwotę w Rejestracji Specjalistycznej Polikliniki i kwituje odbiór kserokopii dokumentacji medycznej (szpitalnej), dokumentacji z leczenia w Specjalistycznej Poliklinice - w rejestracji polikliniki. Odbiór kserokopii wyników badań w dni robocze w godzinach 7.30 -17.30.

8. Samodzielna Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych oraz rejestracja Specjalistycznej Polikliniki prowadzą książkę "Ewidencja wydawanych kopii dokumentów medycznych" wg wzoru.

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r poz 836), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r., począwszy od 1 czerwca 2019 r.  ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1. Za jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,17 zł netto, 10.05 zł brutto
2. Za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,29 zł netto, 0,35 zł brutto
3. Opłata za przesłanie kserokopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji przesyłką pocztową - według stawek Poczty Polskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Magdalena Gałczyńska adres e-mail: rzecznikprasowy@szpitalkarowa.pl, ul. Karowa 2, p. 13, 00-315 Warszawa, tel. (22) 59 66 418
Informację wprowadziła: Magdalena Gałczyńska
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2020/11/02 12:02:14
Redaktor: Administrator